Project
“Hart voor Vuren”
opgeleverd

Project-Hart-voor-Vuren-opgeleverd

Project “Hart voor Vuren” opgeleverd

Donderdag 11 juli hebben wij het project “Hart voor Vuren” opgeleverd aan onze opdrachtgever Gemeente West Betuwe.

Dit project omvatte, simpel gezegd, het vervangen van de riolering en het straatwerk in de dorpskern, het “hart”, van Vuren.

Als vanzelfsprekend is dit project gefaseerd uitgevoerd om de overlast voor de bewoners en ondernemers in de dorpskern zo veel als mogelijk te beperken.

Gedurende de looptijd van het project zijn er diverse verkeersmaatregelen getroffen, waaronder omleidingen in verband met stremmingen van het doorgaande verkeer en het treffen van tijdelijke parkeervoorzieningen.

De gefaseerde werkzaamheden bestonden hoofdzakelijk uit het verwijderen van kantopsluitingen en elementenverhardingen, het verwijderen van kolken en kolkleidingen en het verwijderen van straatmeubilair. Aansluitend vond het grondwerk plaats, bestaande uit het ontgraven van grond en tijdelijke opslag hiervan om het bestaande riool vrij te graven en het nieuwe hwa-riool (hemelwaterafvoer) aan te brengen. Hierbij is horizontale bemaling toegepast om het grondwater gedurende de werkzaamheden af te pompen.

Na het opnieuw verwerken van de grond ten behoeve van de aanvulling van de rioolsleuf, zijn er lijngoten aangebracht. Door middel van het nieuwe gescheiden rioleringssysteem, wat het vuile water van het schone water scheidt, kan het hemelwater direct afgevoerd worden naar sloten waarmee de afvalwaterzuivering ontlast wordt. Vervolgens zijn de kantopsluitingen en elementenverhardingen aangebracht om het geheel weer netjes af te werken met een fraaie bestrating. Het nieuwe straatmeubilair is aangebracht nadat alle fases gereed waren.

Gedurende de werkzaamheden hebben wij intensief gecommuniceerd met zowel de bewoners als de ondernemers van Vuren over onze werkzaamheden en hun bereikbaarheid. Tijdens de werkzaamheden is de bereikbaarheid te allen tijde gegarandeerd gebleven. Waar nodig zijn loopschotten en rijplaten aangebracht om de toegang tot de woningen en bedrijven te faciliteren.

Tijdens de feestelijke opening door de wethouder van Gemeente West Betuwe werd op het plein een waterspeelelement onthuld. Dit element visualiseert wat er gebeurd bij een dijkdoorbraak. Tevens kunnen de kinderen hiervan gebruik gaan maken tijdens de zomermaanden om in het water te spelen. Bij de onthulling kregen 2 schoolkinderen de eer om het lintje door te knippen. Ook kregen alle schoolkinderen namens de Gemeente een speelgoed duikboot uitgedeeld en was er volop lekkers verkrijgbaar namens supermarkt de Spar. Daarnaast ontving onze uitvoerder een geschenk namens de Spar als waardering voor zijn inzet op het werk en kregen wij als aannemer, Sterk-Heukelum B.V., complimenten voor de prettige samenwerking.

Al met al een zeer geslaagd project met als resultaat een prachtige vernieuwde dorpskern in Vuren.